VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE" 81 x) Eenvoudiger. 6 de onderschriften zijn Die geen toebak en Wensch ik dat dag Maar vaak komt 22en Maart 1910 in 't Zuid een zeer vermakelijke voordracht, die onze directeur van 't Kon. Penning kabinet hield over tabaksdoozen. Na een historische inleiding over tabak en hoe lang de Hollanders zich reeds aan ’t Nicotiaansche kruid bezondigen, schetste spr. de zeden en gewoonten van dien tijd, die nog al oubollig waren uitgevallen en zich ook op de tabaks doozen afteekenden. Die doozen van koper, van zilver, ook wel van perle d’amour of van schildpad, vertoon den voornamelijk voorstellingen ontleend aan den bijbel, de geschiedenis en het huiselijk leven. Er zijn niet veel Bijbelsche gebeurtenissen, die niet op tabaks doozen herdacht zijn. Bij een voorstelling van Adam en Eva in het Paradijs stond o.a.: Godt deed een diepen slaap op Adam nederdaelen. En wist hem zonder pijn een rib uit 't lijf te haelen. Op een andere doos stond bij dezelfde voorstelling: De Groote Predikant die heeft er twee gebonden Twee egtelyck getrout en by de sonder sonden Daer was noyt rycker paar, nog slegter1feest bestemt De bruyt was moedernaekt, de bruygom zonder hemt. Van meer belang dan de Bijbelsche doozen zijn die met voorstellingen van het maatschappelijk leven. Vrijende paartjes komen daarop veelvuldig voor, en nu en dan niet onvermakelijk: mag, geen wijn of wijf mag leyden en nacht op een ezel mag reyden. na trouwen ook rouwen. Daarom

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 100