82 VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE” Prins Willem V in 1787 met 2) Apen. f waarschijnlijk liet er een op zijn tabaksdoos graveeren: Leeuwen, beeren, simmen") Deze dieren kan men timmen, Maar ter wereld is geen man, Die een boos wijf temmen kan. Merkwaardig, hoe de historische gebeurtenissen leefden onder het volk; op tabaksdoozen waren ge schilderd of gegraveerd: de plundering van Amster dam door de Wederdoopers, tafereelen uit den 80- jarigen oorlog, de moord op de gebr. De Witt, de zee slag tusschen den Zweedschen admiraal Wrangel en luit.-admiraal van Wassenaer Obdam, voorstellingen aan den Actie-handel ontleend, bijna alle gevolgd naar prenten en penningen. Zelfs de aardbeving van Lissabon vindt men op tabaksdoozen. En wat de Haagsche geschiedenis betreft, veelvuldig zijn de doozen waarop het planten der Mei-boomen is afgebeeld. De slag bij Doggersbank in 1871 was een geliefkoosde voorstelling evenals de herstelling van behulp van de Pruisen. Zoo had de heer van Kerkwijk van zijn schijnbaar onbelangrijk onderwerptabaksdoozen, een verma kelijk college in de Nederlandsche geschiedenis gemaakt. Het voorjaar van 1910 was rijk aan belangwekkende voordrachten. Behalve de genoemde, valt te vermelden die van prof. K. Sluyterman over oud-Hollandsche binnenhuizen met een reeks schitterende lichtbeelden, die zoozeer de aandacht trokken, dat het lid Haver- korn van Rijsewijk, oud-directeur van Boymans, die voor den hertog van Portland reeds lang gezocht had naar een portret van Hans Willem Bentinck, het por-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 101