VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE” 83 4 een der lichtbeelden van prof, het kasteel Amerongen. Op tret vond afgebeeld op Sluyterman, een foto van deze voordracht volgde een interessante causerie van secretaris Morren over Haagsche straatnamen, naar aanleiding van een toen pas verschenen werkje van van Zuiden. Men moet weten dat aan den speurzin van beide die heeren de afleiding en het doopregister van de Haagsche straatnamen veel te danken heeft. Zij oefenden op eikaars onderzoek critiek uit, natuur lijk met het resultaat dat ten slotte ook hier het ge zegde van toepassing werd: du choc des opinions jail- lit la vérité. Althans voor verreweg de meeste' namen. Over enkelen heerscht tot heden nog altijd verschil van gevoelen of volslagen onkunde. Daar is b.v. de Fluweelen Burgwal. Van de lakenweverij kan de naam niet afkomstig zijn, daar dit bedrijf elders in de stad is uitgeoefend (Raamstraat, Voldersgracht) en boven dien hier nooit fluweel is gemaakt. Meer waarschijn lijk lijkt het, dat daar de bewoners indertijd rijk genoeg zijn geweest om in 't fluweel gekleed te gaan. Merk waardig is het aantal verdwenen Haagsche straatna men. Morren had er ruim 500 ontdekt. Het jaar 1911 wordt ingezet met een lezing van Ir. W. Welcker over ’t vermeende gevaar voor over- strooming van Den Haag bij stormvloed. Deze bij uitnemendheid deskundige hoofdingenieur van den Waterstaat stelde op goede gronden zijn gehoor ge rust, door met nadruk er op te wijzen dat voor over- strooming van Den Haag zelfs bij den grootst moge lijk denkbaren storm geen vrees behoeft te bestaan. Tevens werd in deze vergadering afscheid genomen van den heer Morren als secretaris, waarbij hem van alle zijden warme hulde werd gebracht. Op nadrukke lijk verzoek van het bestuur bleef hij zich met de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 102