VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE” 85 zoo ongeveer den tijd van „Die Haghe” dien vele nog levende leden zich zullen herinneren en die ons daarom in staat stelt om over de nieuwere geschiedenis van ons jubileerend genootschap slechts een vluchtigen blik te werpen. Wie b.v. herinnert zich niet het uitnemend geslaagde „avondje in den Muider- kring”, en scène gezet door de heeren Haus en Frede- riks, die de meubelen voor ’t Muiderslot uit zijn col lectie had afgestaan. Dit was de clou van den feest avond, door alle dagbladen geprezen als uitnemend geslaagd. Maar de clou van 't jaar 1912 was het ver zet van „Die Haghe”, gesteund door niet minder dan 14 vereenigingen, tegen het snoode besluit van de Haagsche vroedschap om den Schouwburg in 't Voor hout te sluiten, af te breken en op dezelfde plaats een nieuw gebouw te stichten. In een vergadering in Pulchri, die ook nog velen zich zullen herinneren, spra ken dr. Kalf over den plicht tot behoud van den be- staanden gevel, dr, van Gelder over „historisch stads schoon bedreigd” en architect J. J. van Nieukerken over de onmogelijkheid van het plaatsen van een modernen schouwburg op het terrein van den be staande. Men kent het verloop; de oppositie heeft het glansrijk gewonnen. cussie met Victor de Stuers en de architecten van Nieukerken en Frowein, die het met de nieuwe denk beelden van Jan Kalf en S. de Clercq in ’t geheel niet eens waren. Als voorlooper van de Schoonheidscommissie ont stond in 1911 op ’t initiatief van „Die Haghe” een bond van een twaalftal Haagsche vereenigingen ten doel hebbende samen te werken en te waken voor het be houd van ’t eigenaardig schoon van ’s-Gravenhage en hare omgeving. Wij naderen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 104