86 VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE" gedeeltelijke vernieu- van de heeren dr. Kossmann Evenals vroeger, onder leiding van dr. Hofstede de Groot, in groepen het Mauritshuis was bezocht, kregen de leden ook de gelegenheid, door tusschenkomst van prof. Martin, tot een bezoek aan de collectie schilde rijen-Steen gracht, kort vóór deze met zoo groote zorg bijeengebrachte keurverzameling onder den hamer zou komen. Voortdurende zorg voor het jaarboek, zoowel door de redactie als door den uitgever Mouton. Met het jaar 1912 vangt een nieuwe serie aan. Op voorstel van dr. van Gelder zal het voortaan weer heeten Jaarboek van „Die Haghe” en niet „Bijdragen en mededeelingen”, en het formaat zal zijn gewoon octavo; op de 20 verschenen deelen zal een register en een alfab. klap per gemaakt worden. De leden worden onthaald op belangrijke lezingen van mannen als dr. v. Gelder, dr. van der Meulen, prof. Bussemaker, Peters, o.a. van laatstgenoemde over Protestantsche kerken, van eerst genoemde over het Binnenhof. Deelneming aan de feesten van 1913, het eeuwgetijde van Neerland’s onaf hankelijkheid, is het onderwerp van de bestuursverga dering in het najaar van 1912. De heeren Morren, Sassen en Levoir worden in commissie benoemd om met de feestcommissie ad hoe besprekingen te houden over deelneming van „Die Haghe” aan den histori- schen optocht, en op voorstel van dr. van Gelder wordt 300.subsidie verleend in de kosten van het Historisch gedenkboek onder redactie van generaal Koolemans Èeijnen, die den 15en Nov., als inleiding tot de feesten, een voordracht houdt over de gebeurtenis sen van 1813. Het jaar 1913 begint met een wing van het bestuur door de benoeming C. H. Peters, J. Verspyck Mijnssen en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 105