VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE” 87 tot bestuursleden, terwijl dr. van Gelder als redacteur van het jaarboek de vergaderingen bijwoont. Van dit jaar dagteekent ook het optreden van Jhr. mr. dr. van Karnebeek als eere-voorzitter. Men kent nu door het Historisch gedenkboek de huizen waar beroemde Hagenaars hebben gewoond. Dr. Hofstede de Groot stelt daarom voor in de gevels van die huizen gedenksteenen te plaatsen. In dit jubel jaar 1913 zal een begin worden gemaakt met op die wijze het Driemanschap van Hogendorp, van der Duyn van Maasdam en van Limburg Stirum te eeren. Men stelt zich voor die steenplaatsing tot een onderdeel te maken van de aanstaande feesten. Ook verneemt het bestuur met voldoening, dat de altijd bereidwillige mr. Goe- koop een belangrijke subsidie voor den historischen optocht heeft toegestaan In afwachting van de feesten ondernemen de leden welgeslaagde excursies naar Rotterdam (havens, dier gaarde, fa. Stokvis) en naar het Muiderslot, en wordt den 19en Juni 1913 de burgemeester, de heer van Karne- nebeek door dr. Hofstede de Groot als eere-voorzitter geinstalleerd. In zijn antwoord op de rede van den voorzitter, zeide de heer van Karnebeek het als een voorrecht te beschouwen deel uit te maken van het bestuur van „Die Haghe”, aangezien die vereeniging er steeds op uit is de traditie van het verleden hoog te houden en die te doen overgaan op de toekomst. Im mers „Die Haghe” vestigt zoo dikwijls de aandacht op veel belangrijks dat anders voorbijgezien zou wor den, doet dus dienst als „wachter”, en daarom ziet de gemeente ook goed het nut in van deze vereeniging. Het is hem daarom zeer aangenaam de band te wezen tusschen de vereeniging en de gemeente. Weet ook, dat ik het eerevoorzitterschap niet slechts als iets

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 107