88 VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE" honorifieks beschouw, doch op alle mogelijke wijzen zal trachten mee te werken met het bestuur. Moge de vereeniging in bloei voortdurend toenemen ter eere en voordeel van onze vaderstad. In die zelfde vergadering kwam voor het eerst ter sprake het herstel van Huijgens’ buitenverblijf Hofwijck, een gedachte van dr. van Gelder en dr. Hofstede de Groot, die eerst in onze dagen verwezenlijkt zou worden. In groote trekken werd in 1913 het plan ontworpen. Hofwijck zou worden gekocht met een groot terrein er om heen, het gebouw hersteld en een Huijgens-museum er in gevestigd. Samenwerking zou worden gezocht met de Holl. Mij. van Wetenschappen te Haarlem, die de uitgave ondernomen had van de werken van Christiaan Huijgens en wellicht bereid zou gevonden worden om het comité later de vereeniging Hofwijck te steunen door een bijdrage uit het legaat van wijlen dr. Louis Bleekrode, oorspronkelijk bestemd voor een standbeeld te ’s-Gravenhage, voor Christiaan, een voornemen dat, naar men weet, op een mislukking is uitgeloopen. Om het Hofwijck-plan te populariseeren werd door ,,Die Haghe” een Huijgens-avond beraamd, waarop dr. van Gelder over een eventueel Hofwijck-museum zou spre ken, prof. Verdam over Constantijn het woord zou voeren en prof, van de Sande Bakhuyzen over Christiaan. Intusschen heeft de deelneming van „Die Haghe" aan den Historischen Optocht veel succes gehad en zijn de gedenkplaten voor het driemanschap op feestelijke wijze, in tegenwoordigheid van de familieleden onthuld met een woord van den heer van Karnebeek namens de vereeniging en een feestrede van prof. P. J. Blok. De plechtigheid werd besloten met een thé in het Hotel des Indes. Omstreeks dienzelfden tijd was een verzoek inge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 108