VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE” 89 i komen van den Amerikaan Elliot Griffis, om een ge denkplaat te mogen plaatsen ter herinnering aan de 300-jarige vriendschap tusschen de Vereenigde Staten en Nederland. Gaarne verleende „Die Haghe” hare medewerking. De gedenkplaat werd geplaatst en ont huld in de Alg. Landsdrukkerij, de plek waar de eerste Amerikaansche legatie gevestigd was. De plechtigheid werd opgeluisterd door een interessante voordracht van het bestuurslid W. P. van Stockum over „Dutch merchants and sailors of the Past”. Subsidies werden dat jaar geschonken aan de ver- eeniging Hofwijck en aan de vereeniging Arentsburg. Ook werd aangevangen met een nieuwe onderneming, de vorming van een platenatlas (idee van Peters), systematisch samen te stellen uit de prentenverzameling der gemeente, met het plan om, als de middelen het veroorloofden jaarlijks een zestal platen te doen ver schijnen. Mocht de gemeenteraad niet bereid zijn subsidie te geven, dan wist het bestuurslid dr. van der Meulen iemand, die voor den atlas een gift wilde geven tot een maximum van 600. Aangezien weldra bleek dat die „iemand” dr. van der Meulen zelf was en bovendien het bestuur in 1915 verblijd werd met een verhooging van het gemeentelijk subsidie, tot heden 300 (voor de bewerking der Notarieele protocollen), tot 500, kon de onderneming van den platenatlas doorgaan. Het jaar 1914 werd besloten met grootsche voor nemens tot luisterrijke viering van het 25-jarig bestaan in het volgende jaar. Het bestuur had in den aanvang van 1914 een ge deeltelijke vernieuwing ondergaan door de benoeming van de heeren dr. Van Gelder en mr. W. J. Hofdijk, terwijl dr. Hofstede de Groot, die gedurende de ziekte

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 109