OUDE HAAGSCHE GESCHIEDSCHRIJVING DOOR Dr. H. E. VAN GELDER Voor hen, die belangstellen in de geschiedenis onzer stad kan het niet een volkomen onverschillige zaak zijn, hoe deze historie in vroeger eeuwen hare beoefenaars heeft gehad. Niet alleen om hetgeen deze hebben samengebracht en verhaald aan feitenmateriaal en ver onderstellingen, maar ook om de wijze, waarop zij dit hebben gedaan, misschien zelfs om de motieven, die hen leidden bij de keuze van hun verhaal of van het geen zij daarin opnamen. Want dit kunnen wij gerust vooropstellen, dat die keuze en die motieven anders zijn zullen dan die, welke wij vinden bij geschiedschrijvers uit onzen tijd. Maar wij moeten lang zoeken voor wij iets vinden, dat op geschiedschrijving lijkt. Waar het schrijven der landshistorie reeds als taak op zich zelf zoo weinigen aantrok en dan nog niet veel meer was dan het kroniek matig vermelden van enkele markante gebeurtenissen, zelfs zonder dieper ingaande beschrijving, daar bleef de belangstelling voor één bepaalde plaats zich tot enkele uiterlijkheden beperken en van eigenlijke op- teekening, zij het zelfs maar van een opeenvolging der gebeurtenissen, die voor haar van belang waren, kwam in het geheel niets. Die Haghe was bovendien maar een vrij onbelangrijk oord, ook al had de Hollandsche

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 10