90 VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE" van den heer Sassen het presidium had waargenomen, definitief als voorzitter was opgetreden. Aan het einde van het jaar kwamen er, wegens de periodieke aftreding van dr. van der Meulen en W. P. van Stockum nog twee nieuwe leden bij, n.l. de heeren mr. M. J. Duparc en W. ’s Jacob, welke laatste als penningmeester optreden de, de geldmiddelen in deplorabelen toestand vond. Er was een aanzienlijk tekort, van niet minder dan 1500, door de groote uitgaven in vorige jaren en doordat de gemeente haar subsidie eenige jaren niet verleend had. Eerst in 1915 zou daar redres op komen, maar nu moest men bezuinigen en op nieuwe middelen zinnen. De bewerking van de Notarieele protocollen moest ge schorst worden. Maar zoover kwam het niet; het perso neel behoefde niet te worden ontslagen, want de dames Berk en Bayard verklaarden te willen blijven doorwerken zonder salaris. Gelukkig kon men de salarieering spoe dig weer hervatten en bleek ook reeds in het begin van 1916 het nadeelig saldo tot de helft ingekrompen. Maar van een luisterrijke viering van het 25-jarig bestaan had men moeten afzien. Toch zou het nog een feest worden „Die Haghe” waardig. De leden en hun dames waren den 30en September 1915 in grooten getale in Pulchri Studio opgekomen. De feestvergadering werd geopend door Jhr. van Karnebeek, eere-voorzitter van „Die Haghe”, doch niet in die hoedanigheid, zooals hij zeide, maar als burgemeester van Den Haag. Het was hem lief als zoodanig de jubileerende vereeniging op dit feest hulde te brengen, omdat hij zich rekenschap gaf van hare beteekenis voor deze stad. Immers toen zij vóór 25 jaren werd opgericht, was men juist in den tijd waarin de symptomen merkbaar werden van groote veranderingen. Het nieuwe kwam aanrukken, het oude moest trachten stand te houden. Het nieuwe werd welkom geheeten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 110