VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE” 91 J die door de eischen van moker moesten vallen te spreken: berust zal zorgen dat Den Haag u niet vergeet. Thans staat „Die Haghe” op den drempel van een nieuw tijdperk. Moge die periode zich ook weer ken merken door nieuwe ontwikkeling en verhoogden bloei, want Den Haag heeft een orgaan van noode dat door de kennis van het verleden het heden beter kan doen begrijpen, de toekomst beter kan doen voorzien. Moge dan ook de waardeering van het streven der vereeniging zich uiten in een steeds toenemend aantal leden en elk volgend jubileum onder nieuwe generatiën er van ge- maar tevens moest men zich rekenschap geven, dat de traditie haar rechten had en dat de piëteit eischte dat veel beschermd moest worden. Zelf was de redenaar er niet bij, maar hij kon zich begrijpen, dat toen een kring van goede burgers deze vereeniging stichtten. Sedert heeft zij, zich bewust van hare roeping, hare taak op schitterende wijze vervuld. Telken jare was men getuige van haar actie. Zij stichtte het zoo bekende jaarboek zij deed de straten spreken, onze oude gebouwen ver tellen van wat voorbijgegaan is; zij bezielde het verleden met nieuw leven; zeer belangrijke tentoonstellingen werden georganiseerd; zij deed den haastigen, onver schilligen wandelaar halt houden en zijn aandacht ves tigen op eerwaardige woningen en hierbij dacht de spreker aan de steenen welke „Die Haghe” in 1913 aan bracht in de woningen van het Driemanschap van 1813. Veel meer deed „Die Haghe”. Zij bevorderde in weten- schappelijken zin de studie van onze oude archieven. Zij stelde vast wat beschermd moest worden en gespaard moest blijven. De vereeniging heeft stad en burgerij ten zeerste aan zich verplicht door vele oude monumen ten aan de vergetelheid te onttrekken en tot vele anderen den nieuweren tijd onder den er in, ik zal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 111