92 VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE” :1) Aan den oud-voorzitter den heer van Rooijen was reeds kort na zijn geruchtmakend aftreden het eerelidmaatschap aangeboden, welk eerbewijs hij toen had afgewezen. Maar nu was hem zijn oude liefde voor „Die Haghe” te machtig geworden. Hij trad opnieuw tot zijn vereeniging toe en gaf een jaarlijksche donatie van 25. 2) De heeren Hageraats en Servaas van Rooijen waren present. Dr. Krul was door hoogen ouderdom verhinderd en de heer Morren vertoefde voor archiefonderzoek in Suriname en Curasao. tuigen, dat het een geluk is voor onze stad een ver eeniging als deze te bezitten. Voorzitter dr. Hofstede de Groot dankte den burge meester. ’t Was der vereeniging goed geweest, terwijl zij wist dat het gemeentebestuur ,,Die Haghe” waar deerde, dit door den burgemeester te hooren bevestigen. Terwijl het stadsbestuur zich nagenoeg uitsluitend moet bezig houden met het heden en de toekomst, is het goed dat er een corporatie bestaat die speciaal het verleden in studie neemt en die conflicten welke er soms tusschen heden en verleden rijzen, uit den weg ruimt. Daarna ging de voorzitter over tot de installatie van de te dezer gelegenheid benoemde eere-leden, de op richters van „Die Haghe” de h.h. Servaas van Rooijen1) Hageraats en dr. Krul en voorts de oud-secretaris en redacteur van het jaarboek, de heer Morren. Over ieder afzonderlijk het woord voerende,2) noemde hij den heer Hageraats den geestelijken vader van „Die Haghe”, die tot hare oprichting den eersten stoot gaf; bracht een eere-saluut aan dr. Krul, die geruimen tijd in het bestuur zijn beste krachten aan de vereeniging wijdde en een reeks uitstekende opstellen schreef over de Haagsche geneeskundige geschiedenis; aan Servaas van Rooijen, die de eerste voorzitter was van „Die Haghe”, wiens tallooze geschriften over Haagsche oud-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 112