98 VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE'' krassen ouden heer in lijst de kaart van 's-Gravenhage aan, die als 4de serie van den Platenatlas zou verschij nen. Oude herinneringen werden opgehaald. Zoo moet het den heer van Rooijen goed hebben gedaan te ver nemen, dat het werk aan de Notarieele protocollen goed vorderde. Het was nu 10 jaren geleden, dat met het klapperen dier documenten begonnen was. De bewer king was gevorderd tot 1670; de collectie omvatte reeds 96 doozen en de ijverige dames-protocollisten hielden zich bezig met het ordenen der fiches, die door een boekbinder werden opgeplakt en in deelen verzameld. Dr. Moll hield toezicht op het werk. Aan Mej. Berk, die 23 jaar bij „Die Haghe” werkzaam was geweest en ontslag had gevraagd, werd dit op de meest eervolle wijze verleend en haar een pensioen toegekend. Van dien tijd dagteekent ook de zorg van dr. Moll voor het jaarboek. Als redacteur verving hij dr. van Gelder, wiens bemoeiingen om deze periodiek op hoog peil te houden o.a. door vele belangwekkende bijdra gen van eigen hand door het bestuur gehuldigd wer den. Voor de leden en hun dames waren er in den zomer van 1919 twee buitengewone attracties: in het voorjaar een excursie naar Voorburg en Veur, met bezoek aan Hofwijck en, na den koffiemaaltijd in „Vreugd en Rust”, bezichtiging van de kerk te Veur, de electrische centrale en de rozenkweekerij aldaar; in den zomer werd Gouda bezocht, de kerk en het stad huis, benevens de kaarsenfabriek. En nu wij toch over de excursies van „Die Haghe” schrijven, mogen voor de leden die er aan deelnamen, ook nog wel even geme moreerd worden de uitstapjes in 1920 naar 't Westland met den burgemeester van Naaldwijk, den heer Mod derman als vriendelijke geleider, en naar Dordt, waar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 119