tt» 100 VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE” van Kuffeler en van der Meulen; voor de publicaties de h.h. Moll, Bijvanck en Smit. Al dadelijk komt de laatste commissie in de weer om te spreken over de uitgave van een boek van den heer Smit „Den Haag in den Geuzentijd”, ter gelegen heid van den 350-jarigen gedenkdag van de inneming van den Briel (1 April 1572). Men zet alle zeilen bij om deze uitgave, die tamelijk in de papieren zal loopen, te doen slagen. Die Haghe zal een bijdrage geven en een circulaire wordt uitgezonden, ter opwekking van de leden om de uitgave financieel te steunen. In de be stuursvergadering van October 1922 complimenteert de voorzitter den heer Smit met zijn welgeslaagden arbeid. Inmiddels is er weer licht gekomen in de financiën der vereeniging. De gemeenteraad had besloten het subsidie van 500.op 1000.te brengen en wijlen mr. C. P. D. Pape had aan „Die Haghe” 3000.ge legateerd. Men kan nu weer aan de uitgave van het jaarboek en het vervolg van de platen-seriën denken. Intusschen het jaarboek doorleeft een crisis wat de uitgave betreft. Er gaan stemmen op, dat men ’t bij een anderen uitgever goedkooper kan krijgen. De commis sie voor de publicaties, met name de heer Smit doen in die richting ijverig pogingen, maar het resultaat is toch, dat de firma Mouton het wint, ten slotte tot groote voldoening van het bestuur, van de leden en van het publiek, dat de steeds uitstekend verzorgde uitgave van Mouton zeer waardeert. Het huwelijk van den len secretaris, den heer v. d. Meer van Kuffeler geeft het bestuur aanleiding om hem en zijn bruid een bloemenhulde te zenden, waarop een schrijven van dankbetuiging volgt, dat, op voorstel van den heer Zillesen, in het archief bewaard zal blij ven als bewijs van de aangename verstandhouding met

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 121