VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE” 101 interessante lees- der Meulen had ge- den secretaris. In het begin om een der oprichters van Hageraats. De voorzitter i van 1922 overleed weder- „Die Haghe”, het eerelid en de secretaris vertegen woordigden de vereeniging bij de teraardebestelling en legden een krans op het graf. Van de actie der vereeniging in deze dagen, valt te vermelden de stappen door „Die Haghe” gedaan, in samenwerking met den Oudheidkundigen Bond en de Vereeniging van Archivarissen, naar aanleiding van de door loodgieters veroorzaakte ramp in de Oudekerk te Delft, om tegen het brandgevaar van onze monumenten meer ernstige maatregelen te nemen. Van de loodgieters- circulaire had men niet veel verwachting. Men drong er op aan, dat de lastgevers bij verbouwingen met straf bepalingen zouden worden bedreigd. Intusschen waren er weer zeer avonden gehouden: de heer van sproken over het beheer onzer gemeentelijke instellingen en de financieele uitkomsten der bedrijven; prof. Martin over „een eeuw in het Mauritshuis”; dr. Bijvanck over de Middeleeuwsche handschriften in de Kon. Biblio theek; ir. Bakker Schut over de Stadhuisquaestie; Frits Lapidoth over Haagsche zeden in de 18e eeuw; dr. Scheurleer over Souterliedekens, en in petto werden ge houden voordrachten ter herdenking van het jubeljaar van H.M. de Koningin (1923), en over het jaar 1672. Ook de excursies volgden elkaar in bonte rij op o.a. naar Duivenvoorde en den Seringenberg en de zeer geslaagde excursie in 1923 naar Ter Horst en Raaphorst. De heer Zillesen nam in Febr. 1923, wegens verplichte aftreding, tijdelijk zijn otium cum dignitate, tegelijk met den heer Verspijck Mijnsen. In hun plaats werden ge kozen dr. van Gelder en Jhr. dr. W. A. Beelaerts van Blokland. De heer mr. Rijke, die het vorige jaar in het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 122