VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE" 103 van geschriften had van den platen-atlas, van de Groote Kerk, het artikel van C. H. Peters het kerkgebouw. twintig jaren”, dat verzorgd werd door de drukkerij Levisson en werd samengesteld door den heer D. S. van Zuiden. Alle leden ontvingen gratis een exemplaar. Toen de mare ging, dat Hofwijck bedreigd werd met plannen van onteigening ten behoeve van havenaanleg, richtte zich de vereeniging tot instandhouding van dit monument, de h.h. Hofstede de Groot c.s., tot de Kroon met verzoek tot vernietiging van de desbetref fende besluiten. De commissie voor de uitgave dit jaar in bewerking de 5e serie waarin platen werden opgenomen bedoeld als aanvulling van over de geschiedenis van Voor het bestuur is het in den loop der jaren altijd een moeilijk vraagstuk geweest om het ledental op vol doende peil te houden. Er waren perioden van bedenke lijke inzinking, waarlijk niet ten gevolge van gebrek aan actie bij het bestuur. Wanneer men nagaat wat zoowel in het zomer- als in het winterseizoen den leden ge boden werd aan excursies, belangrijke onderwerpen door bekwame sprekers in de ledenvergaderingen, gratis-aan- bieding van de publicaties der vereeniging, waaronder steeds een voorname plaats innam het oude, trouwe jaarboek met zijn rijken inhoud opstellen over de ge schiedenis van ’s-Gravenhage en omstreken, dan ver wondert men zich over twee dingen, de betrekkelijk weinige belangstelling van de Haagsche ingezetenen voor de geschiedenis van hun stad, en over hetgeen „Die Haghe" met hare daardoor zeer beperkte geld middelen tot heden heeft tot stand gebracht. Vele jaar verslagen beginnen met een klacht over den teruggang van het ledental, dan weer gevolgd door perioden van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 124