104 VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE” aan- opleving, waarin het bestuur zich sedert 1924 nu weer verheugen mag. Bedroeg in gemeld jaar het totaal tal leden 583, in 1927 was het gestegen tot 670. De kroniekschrijver nadert hier het einde van zijn ver haal. Wederom had in ’t begin van 1924 het bestuur een verlies te betreuren door het overlijden op jeugdigen leeftijd van Jhr. mr. W. G. Feith, die in de vervulling van zijn functie als penningmeester, later als 2e secre taris, groote toewijding had betoond. Zijn plaats in het bestuur werd ingenomen door mr. J. W. Bok. Behalve dat men weer volle aandacht heeft voor de ontwikkeling van Groot-’s Gravenhage en het verrijzen van nieuwe gebouwen een groot aantal leden be zoekt het kloeke, in modernen geest gestichte gebouw „Petrolea” aan den Benoordenhoutschen Weg, en het bestuur doet meê met de Academie van Beeldende Kunsten en Pulchri Studio en andere vereenigingen aan de actie voor de plaatsing van het nieuwe Stadhuis op het Alexanderveld komt van de commissie voor de publicaties het voorstel ter sprake om steun te verleenen aan de uitgave van het door den heer C. Vermaas nagelaten belangrijk en omvangrijk manuscript „Ge schiedenis van Scheveningen”. De kosten zouden zeer aanzienlijk zijn; zij werden door de fa. Mouton, voor een oplaag van 2000 exx„ geraamd op 10.000. Besloten werd een bijdrage toe te zeggen van 4000 te verdeelen over 2 jaren, met tijdelijken stilstand van de uitgave van het jaarboek. De overige gelden zouden worden bijge past door het Scheveningsche Leesgezelschap „Vriend schap en Oefening”, dat het handschrift van wijlen den heer Vermaas had gekocht, door de Reedersvereeniging en de Vereeniging Handelsbelang te Scheveningen. „Die Haghe” heeft zich voor het boek dus groote offers ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 125