VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE" 109 Slaat men een blik achterwaarts en overziet men de verrichtingen van de straks jubileerende vereeniging, dan staat men verbaasd over den rijkdom van de ge- teur dr. Moll verving als bestuurslid dr. Hofstede de Groot, die wederom vier jaren lang de voortreffelijke leider der vereeniging was geweest. In zijn plaats nam nu dr. van Gelder de leiding in handen. Nog versch in 't geheugen liggen de ledenvergaderin gen, waarin de secretaris van den Nederlandschen Jour nalistenkring de heer W. N. van der Hout het voor velen nieuwe en interessante onderwerp besprak: het karakter van de journalistiek voorheen en thans, met als adagio de vrijheid van de drukpers; waarin ir. M. C. Reijerman over de verschillende toegangswegen tot Den Haag het woord voerde, en een maand later de heer Pabon een doorwrochte voordracht hield over het ont staan van ’s-Gravenhage, de juiste ligging van het oude grafelijke slot preciseerde en hoe zich daarom heen langs de twee oude heerwegen, de oude Romeinsche naar de duinen en de andere verbindingsweg langs de binnen zijde der duinen van ’s-Gravenhage naar Haarlem, de bebouwing van het dorp „Die Haghe” ontwikkelde. In het najaar volgde nog een voordracht van onze historieschrijfster Johanna Naber over het leven van de vrouw in de middeleeuwen, met name over den invloed daarop uitgeoefend door de martelares Wendelmoet Claesdochter. Een figuur in „Die Haghe”, de thans nog overlevende van de oude garde, C. H. Peters, werd den 4en Januari 1927 in Pulchri Studio door de vereeniging gehuldigd ter gelegenheid van zijn 80en verjaardag. Hem werd door den voorzitter met een bloemenhulde het eere- lidmaatschap aangeboden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 130