112 VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE” 1929 traden, periodiek af de M. Rijke, Blok- waren, Ook werkte de vereeniging weer met groote ambitie en veel deelneming van de leden naar buiten met tal van excursies. Glanspunten waren, op een schitterenden Julidag, de tocht naar de Zuiderzeewerken onder voor lichting van ir. F. van de Wall, en in het voor- en najaar een tweetal excursies naar de oude Protestant- sche kerk en de nieuwe R. Kath. kerk aan den Scheve- ningschen weg, waarbij Anton Molkenboer toelichting gaf van zijn prachtig mozaïek w*erk, en naar het College aan de Oostduinlaan en de Paschaliskerk, waar het gezelschap werd rondgeleid door mons. Hensen en door architect van Moorsel. Nog levendig herinnert men zich de uitstekend ge slaagde photographie-tentoonstelling in het gemeente archief, met daaraan verbonden wedstrijd, waarvoor veel en goed werk was ingezonden. De sedert kort op getreden nieuwe voorzitter, mr. H. Zillesen hield de openingsrede en mr. J. A. N. Patijn, de e-ere-voorzitter, deelde de prijzen uit. Het aantal bezoekers was zeer bevredigend. Natuurlijk verzuimde het bestuur niet, aan de Erven Goekoop, namens de vereeniging, een schrijven te rich ten om dank te zeggen voor de prachtige gift van haar landgoed „Sorghvliet”, aan het Rijk geschonken. Een gift die in de geschiedenis onzer stad hare wedergade niet heeft en in de herinnering van „Die Haghe” de kroon zet op hetgeen Wijlen mr. A. E. G. Goekoop ge durende zijn veeljarig bestuurslidmaatschap voor de ontwikkeling en den bloei van „Die Haghe” heeft verricht. In het voorjaar van heeren dr. H. E. van Gelder, voorzitter, mr. önder-voorzitter en Jhr. dr. W. A. Beelaerts van land. Aangezien deze drie heeren niet herkiesbaar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 133