DE VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN 16 het Deketh heeren betering aan te brengen. Het is zijn groote verdienste, dat zulks hem inderdaad is gelukt in samenwerking met een aantal mede-belangstellenden. Op 11 December 1851 kwamen ten huize van in de Spuistraat en op zijn uitnoodiging zes samen. In de eerste plaats zag men er Dr. F. J. van Maanen, een medicus, die Departements-ambtenaar was geweest en thans, reeds 74 jaren oud, staatsraad i.b.d. Dan waren verschenen F. A. ridder van Rappard, Secretaris-generaal van het Departement van Oorlog, later Raad-adviseur aan dit Departement, P. C. G. Guyot, gepensioneerd Kapitein, Jhr. G. L. F. van Kin schot, le Luitenant en als jongste Jhr. J. W. van Sypesteyn, ook le Luitenant en ambtenaar aan het Departement van Oorlog, na 1863 aan het Koninklijk Huisarchief. Met den gastheer was zoo het zestal vol. Al deze heeren bleken warme voorstanders van door Deketh genomen initiatief en zoo werd onmiddel lijk besloten dergelijke bijeenkomsten geregeld te her halen. Reeds een week later was men wederom bijeen en hield men zich onledig met de bespreking van de doeleinden, die men wilde nastreven en de middelen om die te bereiken. Al stond de organisatie nog geens zins vast, toch nam men reeds als zeker aan, dat op den duur een verzameling zou worden gevormd. Daarvoor stond reeds dien eersten avond van Rappard twee oude prenten n.l. van de verheffing van Prins Maurits tot Ridder van den Kouseband en van het Huis ten Bosch benevens een Fransch reglementje van een Haagsch muziekgezelschap genaamd St. Cecile af. Beide prenten berusten nu in de gemeentelijke verzameling, het regle mentje is verdwenen. De derde bijeenkomst, gehouden op 8 Januari 1852

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 26