DE VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN 18 de van Rappard met wien hij samenwoonde in het Wil lemspark bij de manege en Z. Mazel, Secretaris generaal van het Departement van Buitenlandsche Zaken en Directeur van het Kon. Kabinet van Schil derijen. Enkele maanden later werd nog een lid aan vereeniging toegevoegd, n.l. A. D. Schinkel, de man die zich door zijn groote verzamelingen bekendheid heeft weten te verweven. Schinkel, die toen reeds 68 jaren oud was, had zich in 1845 teruggetrokken uit zijn drukkerszaak en bracht nu zijn tijd door met het aanleggen van allerlei verzamelingen, veelal van historischen aard. Hij had zich uitgebreide kennis ver worven en het is niet bevreemdend, dat de historische kring, die wij zich hebben zien vormen, gaarne van deze kennis wilde gebruik maken. Maar Schinkel, die als weduwnaar in de Boekhorststraat woonde, was sinds 1848 stokdoof, in latere jaren zelfs bijna niet te beroepen. Het was dus duidelijk, dat hij de bijeenkom sten niet met eenig nuttig gevolg zou kunnen meemaken. Daarom werd hem het honorair-lidmaatschap opgedra gen. Steeds werden de notulen der bijeenkomsten, nauwkeurig en uitvoerig door van Sypesteyn bijge houden, aan het honorair lid toegezonden en Schinkel stuurde dan telkens lange en uitvoerige brieven aan de vereeniging als antwoord, welke brieven alle in het archief bewaard en over het algemeen belangrijk zijn. De benoeming van Schinkel is een bewijs te meer hoe ernstig het den leden om de bevordering van het gestelde doel te doen was en hoezeer het vormen van een gelijkgestemden vriendenkring daarnaast een bij zaak was. Men heeft reeds opgemerkt, dat de leden alle waren gerecruteerd uit de hoogere Haagsche kringen, hooge ambtenaren, adel enz. Schinkel behoorde natuur-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 29