DE GESCHIEDENIS DER STAD ’S-GRAVENHAGE 21 eenige van de Haagsche huizen begon aanvang men der aanvang gemaakt met een collectie van Haagsche kranten omdat, zooals men in de notulen vindt aange- teekend, „het nuttig en later waarschijnlijk curieus zou kunnen zijn in het bezit te zijn van exemplaren der verschillende te ’s-Gravenhage op onderscheidene tij den uitgegeven nieuwsbladen”. Hiermede werd het initiatief genomen tot de belangrijke en bijna volledige verzameling van kranten en bladen in den Haag ver schenen, die thans in het gemeente-archief een geheel lokaal vult en dagelijks haar groot nut bewijst. Nieuwjaarsprenten, toen nog zonder moeite en kosten te verkrijgen, werden ook verzameld. De mooie en unieke serie, die het gemeente-archief daarvan thans bezit, dankt haar ontstaan dus ook alweer aan den ijver der vereeniging. Ook koopbrieven van bijeen te brengen. Ziehier alweer de groote collectie, thans nog aanwezig. Ook werden plannen gemaakt om historische nota’s door leden der vereeniging bewerkt en in het archief gedeponeerd, door den druk alge- meene bekendheid te geven. Deketh en van Sype- steyn werden belast met de taak een dergelijke uitgave voor te bereiden, waarvan vooreerst echter niets kwam. De prentenverzameling vooral groeide gestadig aan. Vele geschenken werden verkregen, zoo de fraaie kaart van Delfland door Balthasar Florisz, terwijl door aan koop een zestal prenten van La Fargue, samen voor 5.83, en ook de slechts in één exemplaar bekende vogelvluchtkaart van Londerseel, waarvan in de atlas van „die Haghe” zulk een fraaie reproductie is ver schenen, werden verworven. Schinkel verklaarde zich bereid de prenten op keurige wijze op te zetten, terwijl alle stukken met een door

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 32