DE VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN 22 i if Mazel ontworpen stempel werden gemerkt. Dit stempel is aan geregelde gebruikers van de gemeentelijke bibli otheek en prentenverzameling welbekend en legt er nog steeds getuigenis van af hoeveel moois en zeldzaams door de vereeniging is samengebracht. Op 20 October 1856 werd de 100e bijeenkomst ge houden, opgeluisterd door de aanwezigheid behalve van alle leden ook van het honorair-lid Schinkel en doordat de gastheer Mazel de heeren op champagne onthaalde. Niet lang daarna echter werd de vereeniging in rouw gedompeld doordat Deketh, de eigenlijke oprich ter, kwam te overlijden. Van Maanen, het oudste lid hij was toen reeds 80 jaren werd daarop met het voorzitterschap belast. Op 8 Juli 1857 werd door de zorgen der vereeniging wederom een gedenksteen geplaatst en wel in de pilaar in de nabijheid van het graf van Constantijn en Chris tiaan Huygens in het koor van de Groote Kerk; het was een eenvoudige steen met de namen van den be roemden vader en zoon. Inmiddels bleef F. A. van Rappard krachtig aan dringen op de wenschelijkheid om mededeelingen in druk uit te geven en op 12 November 1857 werd defi nitief besloten dit te doen en wel in afleveringen, die op ongeregelde tijden zouden verschijnen. In den aanvang van 1858 werd het ledental weer volledig door de benoeming tot lid van Mr. G. B. Emants, rechter hier ter stede, die reeds herhaaldelijk door geschenken zijn belangstelling in de vereeniging had getoond. In hetzelfde jaar werd ook het gemeente-archief in den kring der belangstelling van de vereeniging be trokken. Guyot n.l., die tot wethouder was gekozen, werd door Burgemeester en Wethouders uitgenoodigd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 33