DE VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN 24 i Welwas er reeds in 1856, toen in de Zak bij den bouw der Bad- en Waschinrichting eenige stukken van oude kerksieraden waren gevonden, die den leden der ver- eeniging groote belangstelling inboezemden, over ge dacht „een photografische afteekening” van deze voor werpen te doen vervaardigen, maar dit was toen niet gebeurd en eerst drie jaren later werd dus de eerste foto ontvangen. Weldra volgden er meerderen. In het voorjaar van 1861 werden van den fotograaf Hillen 4 foto's aangekocht en eenige weken later weer een. Op 5 September 1861 kon op dit gebied nog een merkwaardige aanwinst geboekt worden. Alexine Tinne n.l. een rijke, hier ter stede wonende jonge dame, die later als Afrika-reizigster grooten naam zou verwer ven, hield zich met het maken van foto’s bezig. En zij schonk nu 21 door haar opgenomen stadsgezichten van 's-Gravenhage voor de verzameling der vereeniging. Het waren prachtige, groote foto’s die nog steeds een sieraad van de gemeentelijke prentenverzameling zijn. Het volgend jaar zag geen aanwinsten aan foto’s. Toen in 1862 de prentenverzameling aan de gemeente werd overgedragen waren nog slechts 27 foto’s aanwezig, de bovengenoemde. Maar wij loopen onzen tijd vooruit. In 1860 en 1861 n.l. had de vereeniging onder haar leden ernstige verliezen te lijden. Na 29 Juli 1860 ver scheen van Maanen, daarin door zijn hoogen leeftijd verhinderd, niet meer op de vergaderingen. Wel bleef hij in naam lid en voorzitter, tot hij op 24 November 1861 overleed. F. A. van Rappard volgde hem als voorzitter op. Ernstiger nog was het verlies door het zeer plotse ling overlijden op 17 Februari 1861 van Guyot. Hij toch was in de laatste jaren meer en meer de ziel ge worden der vereeniging en door zijn heengaan was de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 36