DE VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN 26 en volgen enkele bladzijden over de Gevangenpoort, waar van de schrijver niet is vastgesteld kunnen worden; het Gouden Leerhuis van F. A. van Rappard; De Haag- sche Porceleinfabriek van denzelfde; De Schouwburg van 's-Gravenhage door (vermoedelijk) Emants; een Alphabet van Stedelijke Zaken genomen uit een hand schrift van Mr. Marcellus Emants, Secretaris van 's-Gra- venhage en tenslotte een beschrijving van De Beker van de Compagnie „Het Groene Vendel” der schutterij te ’s-Gravenhage door van Kinschot. De aflevering begon met een lezenswaardig voor woord, door alle 7 leden onderteekend en van Augus tus 1861 gedateerd. Het was van de hand van F. A. van Rappard. De geheele aflevering was 82 bladzijden groot en bevatte 3 afbeeldingen en een facsimile-druk van een schouwburg-annonce uit 1781. Op 5 September 1861 kwam de drukproef ter tafel, op 28 November van het zelfde jaar was de aflevering geheel gereed. Reeds binnen het jaar, in September 1862 zag de tweede aflevering het licht. Zij bevatte een lang artikel over De 's-Gravenhaagsche buurten, geschreven door A. G. A. van Rappard en een kort over De ‘s-Graven- haagsche Buurt- of Begrafenispenningen, dat door den Heer J. F. G. Meyer aan de vereeniging was afge staan en met drie bladen met afbeeldingen was ver lucht. De aflevering telde 124 bladzijden druks. De derde aflevering kwam in Mei 1863 tot stand hiermede was het eerste deel der Mededeelingen vol tooid. Deze aflevering gaf een stuk over ’s-Graven hage onder de regeering der graven uit de huizen van Holland, Henegouwen en Beyeren, geschreven door Emants en niet minder dan 136 bladzijden groot. Er was een op 9 April 1863 gedateerd naschrift bijge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 38