DE GESCHIEDENIS DER STAD 'S-GRAVENHAGE 29 was Dit kwam aan den dag bij de 2eer vele moeite, die men zich gaf om de z.g.n. Atlas Mandemaker door de gemeente te doen aankoopen. Dit was een verzameling prenten betreffende den Haag, die in den loop van de 19e eeuw was bijeengebracht door W. K. Mande maker, boekhandelaar in onze stad. Na 's mans dood ze het eigendom zijner kinderen gebleven en be rustte bij een zoon, predikant te Alblasserdam. De familie wilde er zich wel van ontdoen, maar zou de verzameling gaarne bijeen zien blijven. De vereeniging had reeds meermalen overwogen hoe prachtige aanwinst deze verzameling zou kunnen zijn voor het Haagsche museum. In het najaar van 1862 reisde F. A. van Rappard naar Alblasserdam om er inzage van te nemen en opgetogen kwam hij terug. De verzameling bleek te bestaan uit 1500 prenten, be nevens vele gedrukte en geschreven stukken van his- torischen aard, verder uit een aantal keuren, ordon nantiën enz. van 1656 af, eenige boeken en zeldzame werkjes over Oldenbarnevelt en de de Witten, „mits gaders vele andere, te veel om op te noemen.” Men trachtte nu door brieven en mondelinge bespre kingen het gemeentebestuur te overtuigen van de wen- schelijkheid dit alles voor de gemeente te verwerven. De geheele verzameling kwam op zicht en nadat deze onder algemeen enthousiasme in een buitengewone bijeenkomst was bekeken, besloot men B. en W. aller dringendst te adviseeren er 1500 voor te bieden. Dit advies werd gevolgd en het bod aangenomen. In Maart 1863 daarop besloot de Gemeenteraad den ge beden atlas aan te koopen. Was dit voor het museum een belangrijke aanwinst; weer werd het verrijkt, toen de vereeniging in Mei 1863 besloot ook de geheele boekerij en de sedert een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 42