DE VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN 30 jaar weder bijeengebrachte prenten aan de gemeente aan te bieden. Op 25 Juni werden ook de schilderijen overgedragen, benevens eenige Haagsche menu’s, de aanvang dus van de vele duizenden menu's bevattende verzameling, die thans in het gemeente-archief wordt bewaard en geregeld aangevuld. Emants, die met van Sypesteyn was aangewezen om namens de vereeniging lid te zijn van de gemeentelijke commissie voor het museum, kon in het einde van 1863 ter vergadering mededeelen, dat hij gaandeweg 70 litho’s en 54 fotografieën had aangekocht voor de gemeentelijke verzameling, waarvan hij een beschrij ving onderhanden had. Zoo nam het museum voortdurend in belangrijk heid toe en het mag verwondering wekken, dat de museumlokaliteiten om onbekende redenen, maar die wel van bureaucratischen aard geweest zullen zijn, nog steeds niet voor het publiek geopend werden. In Sep tember 1864 werd door de vereeniging nog eens op die openstelling aangedrongen en in November kwam toen eindelijk van B. en W. bericht in, dat van 1 November 1864 af het museum eiken Donderdag (voor het eerst dus op 3 Nov.) van half twee tot half vier voor het publiek geopend zou zijn op vertoon van een kaart, die ’s morgens aan de Secretarie kon worden aangevraagd. Meer dan 16 personen tegelijk zouden niet worden toegelaten. Hierdoor had den Haag te langen leste zijn ge meentelijk Historisch Museum gekregen, weliswaar bescheiden in den aanvang, maar wij weten thans hoe zeer dit initiatief tot belangrijke gevolgen zou leiden. Dit initiatief nu was geheel aan de vereeniging te danken en het past stellig wel haar hiervoor na bijkans 66 jaren een eeresaluut te brengen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 43