DE GESCHIEDENIS DER STAD 'S-GRAVENHAGE 31 1853, beide geteekend door Ary museum overdragen. In Januari schenking, bestaande uit 44 1 penning; in November 1864 Intusschen had de vereeniging, nu het museum be stond, een harer voornaamste velden van werkzaam heid verloren. Wij zagen reeds, dat thans de gemeen telijke commissie zelf voor aanvulling zorgde en de vereeniging hiervoor dus niet verantwoordelijk was. Toch bleef de belangstelling voor het geliefde troetel kind onverflauwd en nog steeds bracht ook de ver eeniging velerlei bijeen. Zoo kon zij in December 1864 een uit 1812 dateerende kaart van het Haagsche Bosch, en een dergelijke van van der Spuy aan het 1867 volgde weer een prenten, 3 boeken en werden nog eens 24 prenten, 33 bibliotheeknummers, 4 penningen en 1 schilderij overgedragen. In Septem ber 1865 schonk zij nogmaals 20 prenten, 19 bibliotheek nummers en 5 andere voorwerpen, in December 1867 13 prenten, 30 bibliotheeknummers, eenige archief stukken en nog 5 diverse voorwerpen. Na 1867 is nog slechts éénmaal, en wel op 9 Mei 1870 een schenking aan het museum genotuleerd. In het geheel heeft de gemeente door de werkzaam heid der vereeniging tusschen 1862 en 1870 meer dan 100 museumvoorwerpen, meer dan 500 bibliotheek nummers en ongeveer 800 prenten verworven en daar onder zeer zeldzame stukken. Indien dit alles thans nog aangekocht zou moeten worden, zouden hiermee groote geldsommen gemoeid zijn en dus mag alleen reeds uit dit oogpunt de gemeente de vereeniging in dankbare herinnering behouden. De vereeniging bleef nauw samenwerken met de commissie voor het museum, met wie zij, zooals wij reeds zagen, twee leden gemeen had. Indien de com missie een belangrijke aanwinst verkreeg zoo b.v.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 44