I 5 j i DE VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN 32 t 4 toen in 1865 voor 700 eenige portefeuilles met prenten van Frederik Muller werden aangekocht en toen kort daarna op een auctie een exemplaar van den Intocht van Leicester werd verworven werd hiervan in de bijeenkomsten der vereeniging mededeeling gedaan. Ook werd in 1869 nog een aanvang gemaakt met het verzamelen van adresboeken, alweer dus een initiatief dat geleid heeft tot de thans in het gemeente-archief aanwezige reeks van adresboeken sedert 1853, waar aan slechts 4 jaargangen ontbreken.1) Toch verneemt men op den duur in de notulen der bijeenkomsten minder en minder over de verzamelingen en het museum. Toen dit laatste zich zelfstandig steeds meer uitbreidde en gevestigd was geworden in het ruime door de gemeente aangekochte huis van den Heer van de Wijnpersse aan de Korte Beestenmarkt waar thans het Kon. Conservatorium voor de muziek zich bevindt werd eindelijk de feitelijk reeds bestaande toestand ook officieel vastgelegd. In de bijeenkomst van 26 Nov. 1873 n.l. werd besloten voortaan geen aan- koopen meer te doen ten bate van het museum, maar dit aan de museumcommissie over te laten. Wel nam men zich echter voor te blijven opletten en in voorkomende gevallen de commissie te waarschuwen. Was in 1864 door de opening van het museum aan de vereeniging een harer belangrijkste bemoeiingen ontvallen, ook onder het getal harer leden had zij aan merkelijke verliezen geleden. Reeds in den aanvang van 1864 had Vrolik te kennen gegeven door drukke bezig heden de bijeenkomsten niet meer te kunnen bijwonen. 1) De jaargangen 1862/63, 1863/64, 1866/67 en 1875/76. Mocht een der lezers er de beschikking over hebben, dan wil hij ze wellicht aan het gemeente-archief afstaan. Ook de allereerste jaargang van 1852 ontbreekt nog steeds.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 45