i I 5 j Ij Jhr. C. A. I 1 DE GESCHIEDENIS DER STAD 'S-GRAVENHAGE 33 En op 25 April het 1 van Kolo- broeder van van 20 April En op 25 April van hetzelfde jaar overleed het hono rair lid Schinkel, 80 jaren oud. In het najaar tenslotte deelden de gebroeders van Rappard mede, dat zij op 1 November naar Utrecht zouden verhuizen. Welis waar bleven ze lid, zelfs werden elke twee maanden de notulen naar Utrecht gezonden ter kennisneming, maar met den actieven arbeid in het belang van de vereeni- ging van beide heeren was het na hun verhuizing dan toch gedaan. Deze verliezen waren intusschen slechts gedeeltelijk gecompenseerd doordat in October 1864 Ary van der Spuy, den bekenden aanlegger van het Haagsche Bosch, die reeds vroeger de beide aan het museum afgestane kaarten van dit bosch had aangeboden, tot honorair lid was benoemd. Op 13 October was hij voor het eerst aanwezig. Mazel werd als oudste lid tot voorzitter gekozen, terwijl op 13 April 1865 als nieuwe leden werden be noemd de Generaal E. A. O. de Casembroot, die echter voor het lidmaatschap bedankte en Jhr. C. A. van Sypesteyn, Referendaris aan het Ministerie niën, na 1867 lid der Tweede Kamer en den secretaris. Hij was in de bijeenkomst voor het eerst aanwezig. De notulen der 281e bijeenkomst, die op 1 Februari 1866 viel, zijn niet meer door J. W. van Sypesteyn maar door zijn broeder geschreven. De secretaris n.l. was zeer ernstig ongesteld geworden en kwam reeds op 26 Februari te overlijden. Dit was een zeer ernstig verlies voor de vereeniging, die dit ook als zoodanig voelde. C. A. van Sypesteyn werd op 22 Maart defini tief als secretaris aangewezen. Ook van der Spuy berichtte in Februari 1866, dat hij wegens zijn hoogen ouderdom, hij was reeds 84 jaren, 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 46