DE GESCHIEDENIS DER STAD 'S-GRAVENHAGE 35 waarin men een artikel over De Vrouwenkloosters en Bagijnenhoven te ’s-Gravenhage aantrof, dat door Emants was geschreven en vervolgens stukken over Gevelsteenen, beelden enz., aan huizen, geene openbare gebouwen of stichtingen te ’s-Gravenhage, tot en met de 18e eeuw, gesteld door denzelfde. De woonplaats van Spinoza en Elsje van Houweningen, Iets over het vroegere Fransche tooneel te ’s-Gravenhage, De Zee straat en Alexander Polak, alles door Veegens. Ten slotte een Tweede Alphabet van Stedelijke Zaken. Het zou tot November 1876 duren eer een derde aflevering het licht zag. Dat deze zoo lang op zich liet wachten was, behalve aan de algemeene malaise, die in de vereeniging begon te heerschen, te wijten aan het uitgebreide artikel over De stichting der Oranjezaal, dat Veegens voor de Mededeelingen had toegezegd en dat maar niet gereed wilde komen. Het telde, toen het verscheen, 73 bladzijden en er werd, door de vereeniging een fraai gebonden exemplaar van aan Koningin Sophie aangeboden, die het Huis ten Bosch doorgaans bewoonde. De aflevering bevatte verder een eveneens door Veegens geschreven stuk over De logementen der stemhebbende steden te s-Gravenhage, 71 bladzijden lang, dat deze aflevering besloot. Het zou tegelijkertijd de Mededeelingen zelf afsluiten, maar dat was toen nog niet te voorzien. Wel was de vereeniging al vele jaren niet meer wat ze vroeger geweest was. Verscheidene oorzaken waren hiervoor aan te wijzen. In de eerste plaats wel, dat door de museumcommissie een groot deel van wat de vereeniging zich tot taak had gesteld was overge nomen. Dan waren de oude en beproefde leden, wier geestdrift de zaak had aangevangen en op peil ge houden, heengegaan, terwijl de jongere leden, meest

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 48