I 38 DE VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN weet, dat het thans op het Newtonplein is opgesteld. In 1875 stelde van den Brandeler voor uit oude eigendomsbewijzen enz. een historisch adresboek van den Haag samen te stellen, een denkbeeld dat later door „die Haghe” is overgenomen en waaraan de thans zoo veelvuldig geraadpleegde registers op de trans porten van onroerend goed, die op het gemeentearchief berusten, hun ontstaan danken. Ook werden door de vereeniging gegevens ver zameld voor het bekende werk van van Lennep en ter Gouw over de gevelsteenen en uithangteekens, terwijl aan de medische boekerij de Cocq, die thans op het gemeentearchief is geplaatst, aandacht werd gewijd. Bij de afbraak van het Diaconiehuis aan het Spui in 1868 werden overigens vergeefsche pogingen gedaan om de gevelsteenen enz. te redden. Ook deed de vereeniging herhaaldelijk het hare om groote mannen te eeren, al plaatste zij dan ook niet meer, als vroeger voor Cats en de Huygensen, gedenk steenen. Maar wel werd zoowel voor de steen in het huis van Bilderdijk als voor dat in het huis van Potter een geldelijke bijdrage uit de kas afgestaan. En toen in 1872 Motley, de beroemde geschiedschrijver, zich voor eenigen tijd in den Haag gevestigd had, werd hem door de vereeniging een oorkonde op perkament aangeboden, vervat in een blauw fluweelen koker met zilver gemonteerd als hulde voor zijn historiewerk. De groote man bleek met deze huldiging zeer ingenomen. Vermelding verdient ook wat in de vereeniging is voorgevallen met betrekking tot de Gevangenpoort. In Juni 1861 wordt in de notulen vermeld, dat de leden van de Sociëteit de Place Royale een voorstel in hun vergadering gedaan om, zoomogelijk samen met het gemeentebestuur, aan het Rijk te verzoeken om de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 52