DE VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN 40 En als in 1870 weer sprake is van afbraak vraagt het gemeentebestuur nogmaals het advies der vereeniging en nogmaals wordt verklaard, dat behoud wenschelijk is, zoolang het Binnenhof ongeschonden blijft bestaan. In October 1874 was het gevaar geweken: de Ge vangenpoort was in restauratie. Was de vereeniging dus nog steeds actief werk zaam, plotseling kwam het einde. Op Dinsdag 28 Mei 1878 had op normale wijze de 416e bijeenkomst plaats, maar de 417e volgde eerst op 12 November 1878. Hier waren slechts Veegens, Vrolik, van den Brandeler en van den Bergh aanwezig en de voorzitter deelde mede ,,dat de heeren Wintgens en Campbell, ten gevolge van een tusschen beiden gerezen misverstand van poli- tieken aard voor het lidmaatschap der Vereeniging hebben bedankt en dat alle pogingen om hen van dat besluit te doen afzien schipbreuk hebben geleden”. Onder deze omstandigheden bleef er niets anders over dan het schorsen der bijeenkomsten en het staken der Mededeelingen. In naam bleef de vereeniging bestaan, maar feitelijk vond zij toen reeds haar roemloos einde. Verdere bijeenkomsten zijn nimmer gehouden. Alleen zijn nog enkele malen, voor het laatst in Augustus 1879, adviezen over straatnamen aan het gemeentebestuur uitgebracht. Van December 1881 dateert nog een in het archief berustende kwitantie voor een aflevering van Ising’s groote werk over het Binnenhof. En het slotbedrijf wordt gevormd, doordat in de zitting van den Gemeenteraad van 2 Juni 1885 mededeeling werd gedaan van een schenking van de Heeren van Sype- steyn, Vrolik, van den Brandeler en van den Bergh Veegens was inmiddels overleden van het archief der ontbonden Vereeniging tot beoefening van de geschiedenis der stad ’s-Gravenhage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 54