DE GESCHIEDENIS DER STAD 'S-GRAVENHAGE 41 Zoo zijn de notulen der 417 bijeenkomsten in het gemeentearchief beland en worden daar veelvuldig bij historische onderzoekingen gebruikt, welk gebruik zeer wordt vergemakkelijkt, doordat reeds tijdens het be staan der vereeniging een alphabetische index op de notulen is vervaardigd, die, onvoltooid gebleven, eenige jaren geleden op het gemeentearchief geheel is bij gewerkt. Onder de bijlagen der notulen, mede over gebracht, bevonden zich nog zeer vele stukken, die in de gemeentelijke verzamelingen geplaatst konden wor den en zelfs nu ter wille van dit historisch overzicht de stukken wederom werden doorgezien bleken er nog vele brochures e.d. tusschen te steken, die hun plaats konden vinden in de gemeentelijke bibliotheek. De gemeente heeft alle reden de Vereeeniging tot beoefening van de geschiedenis der stad ’s-Gravenhage in dankbare herinnering te houden, maar ook wie er zich in verheugt, dat thans zoovele verzamelingen den vorscher der plaatselijke historie ten dienste staan moge bedenken, dat van bijna alles wat thans op dit gebied bestaat, de grondslag is gelegd door het kleine groepje mannen met hun groote liefde voor den Haag. Het historisch gemeentemuseum, de gemeentelijke bibliotheek, de historisch topografische prentenverza- meling danken hun ontstaan aan de vereeniging. En ook is veel werk gedaan of overwogen, dat 12 jaren na het uiteenvallen der vereeniging weder zou worden opgenomen door de Vereeniging, „die Haghe”, wier 40-jarige geschiedenis in het volgend artikel wordt verhaald.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 55