VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE” 43 de zes oprichters enkele bij- Rooijen, die gedurende acht het opsporen de residentie die eenige jaren na zijn optreden als zoodanig, met zijn vriend Hageraats, in 1890, een aantal Haagsche inge zetenen, door hun geschriften over Den Haag bekend, bereid vond tot de oprichting van een vereeniging of genootschap, evenals vroeger de bovengenoemde ver eeniging ten doel hebbende de geschiedenis van ’s-Gra- venhage uit de bronnen te leeren kennen en te doen kennen hetzij door het uitgeven van geschriften of, zoo noodig, door het houden van voordrachten op ’s-Gra- venhage betrekking hebbende. De constitueerende vergadering werd 30 September in het gemeente-museum gehouden. Aanwezig waren de oprichters, de heeren Servaas van Rooijen, L. J. Hageraats, dr. R. Krul, J. C. van der Muelen, mr. J. B. J. N. ridder de van der Schueren en P. Zwart. Na toelichting door den heer Hageraats, die met den heer van Rooijen het plan gesmeed had, werd tot de oprichting besloten en een door den heer van Rooijen ontworpen reglement voorloopig vastgesteld. Uit de namen 's-Gravenhage, Den Haag, de Ooievaar en Die Haghe, werd de laatste gekozen. De aanwezigen constitueerden zich als bestuursleden, met den heer Servaas van Rooijen als voorzitter, de van der Schueren, penningmeester, en van der Muelen, secretaris. Over de personen van zonderheden. Servaas van jaren de stuwende kracht van ,,Die Haghe” is geweest, was een hoogst merkwaardig man, de type van een snuffelaar en verzamelaar. Ofschoon naar Den Haag gekomen uit Utrecht, waar hij een boekwinkel had ge dreven, en dus geen Hagenaar van geboorte, werd hij dit door zijn liefde, ja hartstocht voor van al wat maar op de geschiedenis van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 58