44 VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE” betrekking had. Wat die man al geschreven heeft in dagbladen, tijdschriften en brochures over Den Haag, wat hij al voor plannen voor „Die Haghe” heeft uit gebroed, een boekdeel zou er over te vullen zijn. Zijn tijdgenooten verbaasden zich over zijn werkijver en zijn dagtaak, die overvuld was door zijn dubbele betrekking van archivaris en directeur van het ge- meente-museum en nochtans ruimte van tijd overhield om nieuw werk voor „Die Haghe” aan te dragen en voor een goed deel zelf te verrichten. Als oud-boek- handelaar zat het verzamelen en aankoopen hem zoo zeer in 't bloed, dat toen in 1905 dr. H. E. van Gelder het beheer van ’t archief der gemeente van hem over nam, er duizenden boeken door hem bleken te zijn aan gekocht, die niet op Den Haag en omstreken betrekking hadden. Naar schatting bleven er van de 8000 werken ongeveer 3000 banden over, die den grondslag hebben gelegd voor de tegenwoordige Historisch-topografische gemeente-bibliotheek. Op Servaas van Rooijen was bij al zijn goede eigenschappen van toepassing „surtout trop de zèle”. Wij zullen hem in het vervolg der geschiedenis van „Die Haghe” nog wel eens meer ontmoeten. Zijn vriend Hageraats, de rector van het R. Kath. gesticht in de Warmoezierstraat, was niet minder en thousiast in zijn liefde voor oud-Den Haag, maar veel bezadigder en bezonkener in zijn adviezen, een man van wetenschap, die zijn vrienden had bij alle partijen en in alle kringen gaarne gezien werd. Hoezeer pater Hageraats vóór alles Nederlander en Haagsch burger was, wars van het werken met de splijtzwam en het zich verdeelen en afscheiden van zijn landgenooten in evenzoovele hokjes als er secten waren, bewees hij in een bestuursvergadering, waar hij voorstelde eenige

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 59