46 VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE" vaak veel strijd gekost. Men leefde namelijk in een tijd en te midden eener bevolking, die voor het vereenigings- leven wel veel voelde, maar het moest gepaard gaan aan ’t een of ander amusement. Zoo heeft „Die Haghe” zich allengs moeten schikken, wilde zij haar ledental op peil houden, om het nuttige aan het aangename te paren en excursies te organiseeren, die steeds buiten gewoon in den smaak zijn gevallen. Natuurlijk excursies met een historischen achtergrond, waardoor tweeërlei oogmerk werd bereikt, het wetenschappelijk karakter der vereeniging en het aankweeken van de liefde voor onze schoone stad en hare omgeving. Voor een voornaam gedeelte is de arbeid van de werkende leden, welke meer een zuiver wetenschap pelijk karakter droeg, neergelegd in de reeks jaar boeken, die den naam van „Die Haghe” hebben hoog gehouden. Voorts in tal van voordrachten over histo rische gebeurtenissen en personen in de ledenvergade ringen, in tentoonstellingen en feestelijke bijeenkomsten bij gelegenheid van gedenkdagen in de geschiedenis van het Vaderland en van het Vorstelijk Huis, tot viering waarvan „Die Haghe” veeltijds op zeer ge lukkige wijze het initiatief heeft genomen. Een groote steun ook voor het winnen van populari teit is geweest Jhr. mr. V. de Stuers, die al dadelijk in de eerste bestuursvergadering tot eere-voorzitter werd benoemd. Met hem waren de twee eerste eere- leden Jhr. mr. Th. H. F. van Riemsdijk en dr. Th. Ch. L. Wijnmalen. Aan het hoofd van de lijst der donateurs en donatrices stond al spoedig H.K.H. de Groothertogin van Saksen-Weimar, geb. Prinses der Nederlanden. Op de uitnoodiging tot toetreding was al spoedig een aantal gunstige antwoorden ingekomen, zoodat het bestuur besloot bij den gemeenteraad aanvrage te doen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 62