VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE” 47 tot het verkrijgen van een zaal voor het houden van ledenvergaderingen. Op dit verzoek kreeg het bestuur echter een afwijzende beschikking, evenals op de aan bieding van het beschermheerschap aan den toenmaligen burgemeester mr. M. J. Roest. Men kende elkaar nog niet, men wilde de kat eerst eens uit den boom zien. De betrekkingen tot het gemeentebestuur zouden spoe dig van zeer vriendschappelijken aard worden. Wat zaalhuur aanbelangt, heeft „Die Haghe” het altijd zuinig overlegd. De bestuursvergaderingen werden afwisselend bij de bestuursleden aan huis gehouden, later ook in het gemeente-archief en voor de leden vergaderingen werd een zaal gehuurd. Er ging geen bestuursvergadering voorbij zonder boek- en andere geschenken, waarvan allengs een verzameling werd bijeengebracht onder beheer van den bibliothecaris ridder de van der Schueren, die er een bewaarplaats voor aanlegde in zijn Hofje van Nieuwkoop, tot tijd en wijle de boeken zijn geschift en voor zoover zij van historisch belang waren, ten geschenke zijn gegeven aan de bibliotheek der gemeente. Een der eerste daden van het bestuur was zorg te dragen voor de Bijdragen en Mededeelingen van „Die Haghe”. Met den uitgever van het Haagsche Jaarboekje de fa. Cremer Co. werd in 1891 een overeenkomst aangegaan om de uitgave van dat boekje als orgaan der vereeniging te bevorderen door den aankoop van een minimum-aantal exemplaren en het zich verbinden tot het plaatsen van de officieele stuk ken der vereeniging. Al spoedig is de uitgaaf van het jaarboek overgegaan bij de fa. Mouton, die er in den loop der jaren een buitengewone zorg aan besteedde. Inmiddels volgen de bestuursvergaderingen elkaar op en heeft voorzitter Servaas van Rooijen telkens iets

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 63