48 VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE" nieuws voor de actie van „Die Haghe”. Merkwaardig is de strijd door hem aangebonden tegen het verfoeilijk leelijke woord 's-Hage”. In Vragen van den Dag had van Rooijen een artikel over die verkeerde schrijf wijze geschreven en zijn voorstel om overdrukken te laten maken en die aan de pers te zenden, werd aan genomen. Hij kwam er later telkens op terug, had van dagbladen en tijdschriften bericht ontvangen dat zij ’s-Hage zouden verbannen. Ook had hij een circulaire gestuurd aan de hoofden van scholen om den kinderen in te prenten dat hun stad ’s-Gravenhage en niet ’s-Hage heette, enz., enz. Maar het heeft niet mogen baten. De naam ’s-Hage waart nog steeds rond. Men meent deftig te zijn door het in en op zijn brieven te schrijven. Het is zelfs gebeurd dat brieven, aldus ge adresseerd, te Schagen als onbestelbaar aankwamen. Dit als intermezzo. De heer Servaas van Rooijen heeft er zich zijn leven lang aan geërgerd, evenals hij zich telkens verheugde wanneer er brieven van instemming inkwamen, o.a. van dr. van Gheel Gildemeester, voorzitter van den Christelijken Volksbond, met toe zegging dat die bond de Hofstad nooit ’s-Hage zou noemen. Hij en Hageraats hadden meer voldoening van hun historische lezingen in de ledenvergaderingen. Had hun speurzin in de archieven iets ontdekt, de ledenvergade ring werd er meê in kennis gesteld. Zoo werd bespro ken een acte uit 1535, handelende over de verpachting van de school van ’s-Gravenhage voor 5 jaren; mededeelingen werden door van Rooijen gedaan over oude Haagsche kranten en Haagsche koerantiers; na- sporingen had hij gedaan naar het geslacht der Huij- gensen; over de koordedanserspolitiek in de 18de eeuw van Pieter Marits kregen de leden een verhandeling

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 64