50 VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE" liefhebbers en verzamelaars. Onder de nieuwe leden waren er die sedert „Die Haghe” trouw zijn gebleven en inderdaad zeer ijverige werkende leden zich hebben betoond, zooals generaal F. de Bas, R. H. Driessen, Jhr. mr. C. H. Beelaerts van Blokland, C. F. Gijsberti Hodenpijl, mr. A. E. H. Goekoop, dr. C. Hofstede de Groot, P. Louwerse, C. H. Peters, M. G. Wildeman. B. G. van den Hegge Zijnen, J. Kuyper, Th. Morren, J. A. H. Mialaret, om enkelen van de besten te noemen. In de verslagen over de eerste jaren vindt men o.a. vermeld, dat aan een commissie (de werkende leden Vorsterman van Oyen, Tideman en de Wit) werd opgedragen een plan te ontwerpen om de oude registers van doop, huwelijk en begrafenis over te schrijven en beter te bewaren. De heer Goekoop had fraaie gobelins gevonden in een huis in de Korte Hoogstraat (o.a. Minerva met Juno en Venus door Mercurius geleid naar Paris). De heeren van Rooijen en Mialaret hadden, in verband met een tentoonstelling door de vereeni- ging Arti et Industriae van oud Haagsch aardewerk en porcelein, waarvoor de leden van „Die Haghe” waren uitgenoodigd, vooraf mededeelingen gedaan over de oude Haagsche aardewerk- en porceleinfabriek. De heer Tideman had gesproken over Christiaan Huij- gens, den uitvinder van het slingeruurwerk. Alsvroolijk intermezzo had de voorzitter, na een verhandeling over de Doopsgezinde Gemeente alhier, verteld in het Keurboek van ’s-Gravenhage van 1641 gevonden te hebben, dat Cornelis Jol alias Houtebeen van zijn vrouw Aaltje Jans gescheiden was en dat de Magistraat ieder voor haar waarschuwt die huwelijksplannen met haar mocht hebben! In 1892 viel aan „Die Haghe” de eerste onderschei ding ten deel op de in den zomer van dat jaar te Scheve-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 66