VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE" 51 ningen gehouden Sporttentoonstelling. De vereeniging werd bekroond voor hare inzending van de eerste jaarboeken, die opengeslagen waren op de artikelen over oude sport te ’s-Gravenhage. Nog een andere onderscheiding ontving de vereeniging dat zelfde jaar. Ter gelegenheid van het gouden huwelijksfeest van den Groothertog en de Groothertogin van Saksen-Weimar, had „Die Haghe” aan de Groothertogin een brief ge schreven, die versierd was met een teekening van Victor de Stuers. In een bestuursvergadering op 2en Kerstdag buitengewoon bijeengeroepen, deelde de voorzitter meê, dat aan „Die Haghe” een ware Kerst- verrassing was bereid. De intendant van de Groot hertogin, de heer Vinkhuyzen, had den heer Servaas van Rooijen bezocht en hem namens H. K. H. be dankt voor de toezending van het Haagsch Jaar boek van 1893. De bezoeker had ook in last de ver ontschuldiging van de Vorstin aan te bieden voor het fatale verzuim van niet beantwoord te hebben de hulde der vereeniging op Haar gouden huwelijksfeest. Na dit bezoek volgde Zaterdag vóór Kerstmis een ver nieuwd en ditmaal officieel bezoek van den intendant. Zelfs de kleedij van den intendant zoo lezen wij in de notulen getuigde dit! De heer Vinkhuyzen bracht een kistje, waarin geborgen de gouden medalje ge slagen ter herinnering aan het gouden huwelijksfeest, benevens de breve en een begeleidend schrijven door H.K.H. eigenhandig geteekend. In naamvan de Vorstin moest de intendant de medalje, gevat in een sierlijke lijst, der vereeniging aanbieden bij wijze van decoratie, uit dankbaarheid voor de ontvangen hulde en als blijk van sympathie voor de vereeniging. Een door den voorzitter ontworpen dankadres werd goedgekeurd, benevens een adres aan den gemeenteraad, verzoe-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 67