Dit Jaarboek draagt het karakter van een Jubileum bundel bij gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Vereeniging „die Haghe”. Deze gelegenheid is aangegrepen om een wensch van vele geregelde gebruikers van ons Jaarboek in vervulling te doen gaan, om n.l. een Alphabetisch Register te geven op de tien laatst verschenen Jaarboeken. In 1912 was hetzelfde geschied voor de tot dat jaar verschenen deelennu deed zich bij velen de behoefte ge voelen om ook in de later verschenen Jaarboeken, de z.g.n. groene serie, iets te kunnen vinden zonder ge noodzaakt te zijn de registers van al die deelen zelf ter hand te nemen. Het registerdeel, dat wij dan hierbij het licht doen zien, is bewerkt naar het voorbeeld van dat van 1912. Zoo vindt men ook hier een systematisch register op de artikelen, zooveel mogelijk volgens hetzelfde systeem gerangschikt en alphabetische registers van de afbeel dingen, de plattegronden en de portretten, die in de Jaarboeken voorkomen. Deze zijn door mij bewerkt. Het groote alphabetische register is samengesteld door de dames, die op dit oogenblik in dienst der Ver eeniging zijn. Het is vervaardigd uit de gegevens, die de afzonderlijke registers der tien deelen leverden. Het was natuurlijk onmogelijk van elk woord na te gaan of het werkelijk op de genoemde bladzijde voorkomt. Tijdens de bewerking zoowel als bij het corrigeeren der proeven is getracht zooveel mogelijk fouten te verbeteren, wat wel noodig bleek, want de registers der oudere Jaarboeken bleken nogal wat te wenschen over te laten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 6