54 VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE" leden om op den ingeslagen weg voort te gaan. Het initiatief wordt genomen om bij de regeering aan te dringen op restauratie van de Ridderzaal en een commissie benoemd om in die richting werkzaam te zijn. Die commissie verneemt met belangstelling haar eerste succes, n.l. dat op de begrooting voor 1896 een post van 1000.voor de restauratie is gebracht. Plannen worden beraamd voor een grootsche Huijgens-viering ter gelegenheid van den 300en geboortedag van den staatsman-dichter. Zij worden vastgesteld in een be stuursvergadering, die bijgewoond wordt door den Minister van Binnenlandsche Zaken mr. S. van Houten. Luisterrijke viering op den geboortedag 4 Sept. 1896. Onthulling van een gedenksteen aan den gevel van het huis, Lange Voorhout 44, waar Huijgens heeft gewoond, eigendom van het lid der commissie mr. C. graaf van Bylandt. Tocht van de leden met hun dames naar het graf van Huijgens, waar met een toespraak van den voorzitter een krans wordt gelegd. Huijgens-tentoon- stelling in de bovenzalen van het gemeente-museum, met een voordracht van Hageraats over Constantijn Huijgens en Amalia van Solms. Aan den avond van den dag der Huijgens-hulde illuminatie van de Huijgens- poort aan den Scheveningschen Weg, tevens de entree van de leden en hun dames op hun tocht naar Scheve- ningen, waar dien avond in het Kurhaus Willem van Zuijlen gedeelten van Huijgens' werken zou voor dragen, waarna vertooning van tableaux vivants. Ten slotte vuurwerk, voorstellende o.a. het borstbeeld van Huijgens, de slingerbeweging en de Huijgenspoort. De hoffelijke heer Goldbeck, directeur van het Kurhaus, had de theaterzaal kosteloos afgestaan. Minder gelukkig was men met een door Hageraats geopperd plan om op 26 September 1897 een muziek-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 70