60 VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE” In den Franschen tijd was het ten strengste verboden portretten van de Stadhouderlijke familie aan den wand te hangen of die op andere wijze te vertoonen. De warme Oranje-vrienden vonden er toen dit op. Een vernufte- ling teekende een simpel ruikertje viooltjes, dat weinig opvallend, maar voor den ingewijde zeer duidelijk langs rank en blad de profielportretten liet zien van Willem V, Prinses Wilhelmina en de kinderen. Onder het ruikertje het volgende versje: Beschouw met aandacht deze bloemen, Volg het papier langs rank en blad, Vindt gij 't geheim, dan zult gij roemen In 's makers kunst en Neerland's schat. Gekleurde prentjes werden van deze teekening ge maakt en vonden gretig aftrek. In de verzameling van 't gemeentearchief bewaart men nog eenige exemplaren. Kort vóór de vergadering waarin de heer van Sype- steyn zijn causerie hield, had ,,Die Haghe” een bestuurs crisis doorgemaakt. De vereeniging had aan de inhul- digingsfeesten van September 1898 een zeer werkzaam aandeel genomen door een zeer geslaagden feestavond op den 20en September in het Gebouw voor K. en W. Het bestuur en vooral de heer Servaas van Rooijen met zijn gloeienden ijver had het feest van ,,Die Haghe” uitstekend voorbereid, zoodat het Dagblad den volgen den avond er van getuigde: ,,Er was van alles wat het oog en het gemoed kon streelen, vooral het gemoed, want de liefde tot het Vorstenhuis en het Vaderland, die uit elk nummer van het rijke programma sprak, ging van de uitvoerenden over tot de toehoorders, genoodigden en de leden met hun dames, die alle rangen van het Gebouw met keur van toiletten hadden ingenomen.” Er werden tableaux vivants gegeven, gearrangeerd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 77