64 VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE” zagen de indertijd zeer geroemde geschriften over „Sorghvliet” en het Huis Honselaarsdijk. Het is hier ook de plaats om te herinneren aan twee belangrijke werken door „Die Haghe” ondernomen, die meer in 't bijzonder bevorderlijk waren aan het zuiver wetenschappelijke doel der vereeniging, het Historisch Adresboek, dat gedurende een reeks van jaren bewerkt is geworden uit de Transportregisters, een arbeid daar om belangrijk omdat men er de ontwikkeling van 's-Gra- venhage van stap tot stap uit kan volgen, terwijl het tweede werk door „Die Haghe” ondernomen, is de bewerking van de Notarieele protocollen, belangrijk voor het onderzoek naar het maatschappelijk leven van vroeger, voor de handels- en kunstgeschiedenis, voor genealogie en topographic. Deze laatste arbeid werd in 1907 ondernomen, toen het notarieel archief voor onderzoek werd opengesteld. Op voorstel van den heer Morren werd besloten, nu het bewerken der Transportregisters voor het Haagsche Adresboek gereed was gekomen, het personeel van dames die onder toezicht van Morren zich hiermee belast had den, ook met die nieuwe taak te belasten. Herhaaldelijk werd in de bestuursvergaderingen met lof gesproken over het werk van de dames, met name van mej. Berk en mej. van Diepen, die voor een bescheiden honorarium dag in dag uit onverdroten aan deze wel eens eentonige taak arbeidden. In 1897 werden beide dames uit erken telijkheid eershalve tot correspondeerende leden van „Die Haghe” benoemd. Twee jaren waren zij er meê bezig, toen er reeds, dank zij haar ijver, 100 jaren van de Transportregisters door hen bewerkt waren. En in 1901 waren van de registers met geëxtraheerde akten 10 deelen, loopende over de jaren 16101710 voor het Historisch Adresboek bewerkt en zouden aan het rijks-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 82