VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE" 65 zich in de ledenvergade- van collecties. De bezwaren komen uit den hoek der leden, die voor het wetenschap pelijk doel van „Die Haghe” slechts een zeer matige be langstelling hebben en vooral lid zijn voor de excursies en de vermakelijkheden. Het bestuur houdt echter voet bij stuk. Het weet de excursionisten te bevredigen, maar onderneemt tegelijkertijd twee andere belangrijke wer ken, die voor de geschiedenis van Den Haag van meer duurzamen aard zijn. De heer Geldmaker onderhandelt, wegens zijn vertrek naar Amerika, over den verkoop van zijn topografischen atlas. Het bestuurslid Boele van Hensbroek heeft de collectie Onderzocht en prijst ze als 5 archief worden afgestaan op voorwaarde dat het archief ze zou laten inbinden. In 1905 kreeg mej. van Diepen, die toen reeds 8 jaren aan het Historisch Adresboek had gewerkt, een bijzondere tevredenheidsbetuiging in den vorm van verhooging van salaris en kreeg zij een mede werkster, daar secretaris Morren een tweede dame zou willen belast zien met de bewerking van de registers der appointementen van de Rekenkamer der Domeinen van Holland, de appointementen van Schepenen, de ver- pondingsboeken en de registers van het Asch- en Straat geld, welke de Transportboeken aanvullen. En dan op perde hij ook voor later het excerpeeren der Notarieele protocollen. Op al dat werk bleef de heer Morren toe zicht houden. Reeds het volgend jaar werd met de protocollen begonnen en ook dit werk werd geregeld en naar men weet zelfs tot nu toe voortgezet, dank zij vooral het wetenschappelijk toezicht door een com missie uit het bestuur, de heeren mr. S. Gratama (die in 1905 den heer de Bas als voorzitter was opgevolgd), dr. H. E. van Gelder, dr. C. Hofstede de Groot en Th. Morren. Van tijd tot tijd verzet men ringen tegen het aanleggen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 83