66 VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE” i l een schitterende verzameling platen, boekwerken en pamfletten, op de geschiedenis van Den Haag betrekking hebbende. Na eenige aarzeling de koopprijs is 3500 wordt met meerderheid van stemmen tot den aan koop besloten. Dr. van Gelder deelt mee door B. en W. gemachtigd te zijn de collectie op het gemeente-archief te bewaren en in bruikleen door de gemeente te aan vaarden als belangrijke aanvulling van hetgeen de stad reeds van dien aard bezit. Intusschen er is absoluut geen geld voor de collectie. Men vindt het door dons gratuits van den oud-archivaris Sassen, de h.h. Gerritsen, Joz. Israëls, Deen, Mesdag, Pape, de Stuers, D. F. Scheur leer en S. van Houten, terwijl het nog resteerende door Sassen tegen 3 wordt geleend. Als belooning wordt de heer Sassen lid van het bestuur en blijkt aldra een goede kracht door zijn medeleden warm te maken voor de juist in die dagen (1908) door dr. Holwerda onder nomen opgravingen tot opsporing van de Romeinsche nederzetting op Arentsburg. „Die Haghe” geeft in de kosten herhaaldelijk subsidie en Sassen, die er geregeld bij is geweest, brengt over de opgravingen rapport uit. In dien tijd valt ook een zeer belangrijk geschenk van mr. A. E. H. Goekoop, een groote verzameling prenten en boeken ter aanvulling van de collectie-Geldmaker. Goekoop blijkt ook in de jaren dat hij penningmeester was, „Die Haghe” dikwijls uit de verlegenheid te heb ben geholpen bij het doorworstelen van nadeelige saldi. Intusschen bij al dat werk voor de geschiedenis van Den Haag kon het niet uitblijven of de vereeniging moest slagen in haar aanzoeken bij Stad en Rijk om een jaarlijksche subsidie. Onder burgemeester Jhr. van Kar- nebeek, die haar zeer belangstellende eere-voorzitter was, voteerde de Gemeenteraad 1000 subsidie en van het Rijk verkreeg zij 200.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 84