68 VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE” en even- het hiertoe ook geraken. De heer de Bas kwam op deze eerste bijeenkomst al dadelijk met voorstellen. Naar aanleiding van een handschrift van Simon Stevin, onzen grooten wis- en waterbouwkundige, op de Oranje- tentoonstelling tijdens de Inhuldigingsfeesten, bracht hij de vraag ter sprake of het niet mogelijk zou zijn den naam van Stevin te verbinden aan een historische studie over den treurigen toestand waarin onze grachten toen reeds meer dan een eeuw verkeerden. De heereri Hageraats, dr. Krul en Morren werden in commissie benoemd om hieromtrent een onderzoek in te stellen en rapport uit te brengen. Ook stelde de heer de Bas voor om den onaangenamen indruk uit te wisschen welken de woorden van den heer van Rooijen op den feestavond van 20 September hadden gemaakt, door nog dit jaar den leden een avond aan te bieden aan de geschiedenis van het Oranje-huis gewijd. Dr. Schaep- man zou hiervoor worden uitgenoodigd. Al spoedig volgt een begin van uitvoering met de huldiging van Stevin. In het huis door hem bewoond aan de Raamstraat werd aan den gevel een gedenk steen onthuld, waarvan afgietsels werden gezonden aan het gemeentebestuur van 's-Gravenhage, aan burge meester en schepenen van Brugge, aan den Minister van Binnenlandsche Zaken voor het Rijksmuseum aan den Minister van Oorlog ter plaatsing in het tueel te stichten Krijgsmuseum. De bewoonster van huis, mevr. Michaël, kreeg als souvenir een foto van het huis met den steen in lijst. Met medewerking der commissarissen van de Nieuwe of Littéraire Sociëteit werd ook in 1900 in het Socië teitsgebouw in het Bosch een gedenksteen geplaatst ter herinnering aan Ary van der Spuij (11 Mei 178110 Maart 1868), directeur der particuliere domeinen van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 86