70 VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE" de Koninklijke 2) Ende als nu onlanx tot Nymegen in de Naght van den lOn op den lln Augustus des jaars MDCLXXVIII de vrede tusschen Hol- lant ende Syne Majesteit den Alderchristelyksten Coninck van Vranckrijk was gemaekt ende om soo te zeggen een eind was ge- comen aen den langduyrighen oorlogh, mitsgaders aen alle de swaer- moedige deliberatiën dewelcke metterdaet al twee jaeren geconti nueerd waeren, zoo is de Prince in November naer 's-Gravenhage vertrocken, alwaer de jonge Doorluchtige Hooghgeboren Fürstinne Maria verblyf hield, om uyt te rusten van de bekommeringen ende de ongemacken. plannen had ontworpen. Voorzitter de Bas schreef naar Schwerin en Berlijn om de stof te krijgen voor toepasselijke tableaux. Den 14 Februari 1902 was de avond van het feest, aangeboden aan H.M. de Koningin bij gelegenheid der aanvaarding van het Bescherm- vrouwschap der vereeniging door H.M. De soiree be gon met „Willem van Oringhen”, voordracht uit den Karel-roman, gezegd door mej. Sofie Elias, gevolgd door een in oratorium-stijl door pater Hageraats be werkt gedeelte uit den roman, op muziek gebracht door H. M. van ’t Kruis, met orkest en gemengd koor van de Zangvereeniging „Melosophia”, sopraan-solo van mevr. Alida Oldenboom. Met afwisseling door nummers van het orkest en voor solozang werden opgevoerd de tableaux: „Intocht van den Koning-Stadhouder Willem III in 1691 te ’s-Gravenhage”, en het „Hof van Prins Frederik Hendrik”, met een apotheose „Hulde aan den Stamvader van het Groothertogelijk Huis van Mecklen burg”. Tot het schitterend welslagen van de soirée brachten niet weinig bij de uitgevoerde dansen, een oud-Hollandsche boerendans uit het begin der 18e eeuw en de Prince-menuet, zooals die was uitgevoerd op 14 Nov. 1678, ’s Prinsen geboortedag, in de Oranjezaal („Huis ten Bosch”). 2) De feestavond slaagde prachtig en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 88