72 VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE" bestuur aanvaardde op voorwaarde dat op ruimere schaal in wetenschappelijken zin gewerkt zou worden. Hij beloofde al dadelijk een lezing over de restauratie van het Binnenhof. Dit gebeurde den 31<m Maart 1903, te gelijk met de viering van het 121/2'jarig bestaan, door den heer Hageraats in een rede voor de leden herdacht. De heer Peters werd al dadelijk in een com missie benoemd met de architecten van Nieukerken en Mialaret voor het maken van teekeningen of foto's van oude historische of architectonisch merkwaardige ge bouwen. Het bestuur blijft steeds in actie voor uitbreiding van het ledental in verband met de steeds groeiende be volking der residentie. De secretaris Morren ontwik kelt hiervoor een buitengewonen ijver. In een bestuurs vergadering van 1902 biedt hij aan een lijst van te benoemen werkende leden, wier namen 31/2 pagina’s groot folio van de Handelingen vullen. Later blijkt dat 114 pagina welgeteld de benoeming hebben aan genomen. Het aantal leden is nu tot ruim 800 gestegen. In die dagen van toenemenden bloei valt de uitstekend geslaagde tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, prenten van kijkjes van 's-Gravenhage en Schevenin- gen, uitsluitend uit de 19e eeuw. Zij wordt in Mei 1903 gehouden in het voormalige Paleis Buitenrust aan den Scheveningschen Weg, daartoe afgestaan door het bestuurslid mr. Goekoop. Daar werd nu en dan een matinée gegeven en in de serre een gezellig kopje thee gedronken. De herinnering aan deze tentoonstelling bleef duurzaam door een platenalbum uitgegeven door de fa. van Stockum. Bij het groot aantal leden blijven de excursies zeer in den smaak vallen. In 1904 werden o.a. tochten onder nomen naar Sorghvliet, naar den Wittenburg en, op

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 90